به وبسایت پرتال جامع افق خوش آمدید

تبلیغات

مطالب این تارنما با استفاده از اسکریپت هوشمند خبرخوان افق گردآوری شده است . درصورت مشاهده محتوای نامربوط لینک مطلب را گزارش دهید .

تبلیغات


بخش سنجش وارزشیابی

بخش  سنجش وارزشیابی

 مقدمه :                         

اگرچه اندازه‌گيري، سنجش ، آزمودن و ارزشيابي مسائل مربوط به رفتار و فرآيند ذهني انسان، به صورت علمي در قرن19 آغاز شده است . اما انسان‌ها در همه اعصار و دوران تاريخ زندگي با استفاده از روش‌هاي مختلف ، به ارزيابي و سنجش همديگر مي‌پرداختند. چنانچه به كتاب‌هاي قديمي از جمله كتاب‌هاي ادبي كشور خودمان مراجعه نمائيم، مي‌توانیم علاقمندي انسان‌ها را به ارزيابي و سنجش توانايي‌ها و استعدادها را مورد مشاهده قرار دهیم.

       همه ما در طول زندگي خود در آزمون‌های زيادي شركت كرديم در بعضي از اين امتحان موفق و در بعضي ديگر نيز شايد دچار ناكامي شده‌ايم. موفقيت‌ها عموماً باعث شعف و شادماني و عدم موفقيت ما را دچار ناراحتي مي‌كند. اگر چه موفقيت و يا عدم موفقيت در يك آزمون به عواملي چونتواناییها، انگيزه، تلاش وپشتكار، حالات رواني و جسماني زمان اجراي آزمون، شرايط اجراي آزمون، علت يابي‌هايي موفقيت و شكست‌ها (نسبت دادن) و نوع آزمون وابسته است.

      اما تحقيقات نشان داده‌اند آزمون شوندگان در يك آزموني كه براساس اصول علمي طراحي، اجرا و نمره‌گذاري مي‌شوند در مقابل آزمون‌هاي غير علمي عملكرد بهتري نشان مي‌دهند. تحقیقات نشان داده اند چنانچه سؤالها از ساده به دشوار نگارش شوند ، هم موقعیت آزمون برای فرد عادی می شود و اضطراب ناشی از آزمون در وی کاهش میابد ، و هم فرد بهتر می تواند تواناییهای خود را نشان دهد .

     ما در اين مجموعه سعي كرده‌ايم با استفاده از منابع موجود، ضمن بيان نظري مفاهيمي از جمله اندازه‌گيري، سنجش، آزمون، آزمودن، ارزشيابي، مقياس‌ها، طبقه‌بندي آزمون‌ها و ارزشيابي به موارد كاربردي آنها اشاره نمائيم.منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

واژه اقدام پژوهی

واژه اقدام پژوهی از دو کلمه اقدام وپژوهش تشکیل شده است. معنی دار بودن چنین ترکیبی از اقدام و پژوهش مستلزم آن است که اقدام مورد نظر مداوم، مطلوب، متعهدانه، مشتاقانه وبا هیجان بوده و پژوهش مورد نظر قابل بررسی، سنجش پذیر، ساختار یافته، همراه با ارائه دلیل وگواه و منظم باشد.

 منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

کتاب شناسی اقدام پژوهی

کتاب شناسی اقدام پژوهی

به یقین می توان گفت داشتن منابع معتبر برای پژوهش از اهمیت بسیار زیادی بر خوردار است به همین منظور تعدادی از منابعی که می تواند در پژوهش و شیوه های پژوهشی موثر باشد  برای شما عزیزان ذکر می گردد.

 

به یقین می توان گفت داشتن منابع معتبر برای پژوهش از اهمیت بسیار زیادی بر خوردار است به همین منظور تعدادی از منابعی که می تواند در پژوهش و شیوه های پژوهشی موثر باشد  برای شما عزیزان ذکر می گردد.

* خسرو امیرحسینی (1384) مهارت پژوهشگری در آموزش(اقدام پژوهی)،تهران، عارفکامل ،چاپ دوم

* ابوالفضل بختیاری و یوسف ایرانی  (1384) ، روش تحقیق عملی(اقدام پژوهی)،تهران ، انتشارات لوح زرین ، چاپ دوم

* علی رؤوف   (1386)پژوهش در کلاس درس و مدرسه ، تهران ، مدرسه ، چاپ دوم

* رضا ساکی و دیگران(1383) اقدامپژوهی: راهبردیبرای آموزش وتدریس،تهران، وزارت آموزش و پرورش ،پژوهشکده تعلیم و تربیت،چاپ اول

* وجه الله سیف الهی (1384)اقدام پژوهی : آموزش یک دوره کامل روش تحقیق اقدام پژوهی،تهران، عابد،چاپ اول

* وجه الله سیف الهی (1382) راهنمایی اقدام پژوهی (طرح معلم پژوهنده ) در آموزش و پرورش ، رشت ، انتشارات گیلان ، چاپ دوم

* اقبال قاسمی پویا (1382)راهنمای معلمان پژوهنده،تهران،نشر اشاره،چاپ چهارم

* اقبال قاسمی پویا (1380)راهنمای عملی پژوهش در عمل،تهران،وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت ،چاپ اول

*جین مک نیف و همکاران (1382)،  اقدام پژوهی (طراحی ، اجرا ، ارزشیابی ) ترجمه محمدرضاآهنچیان ، تهران ، رشد ،چاپ اول

*مهدی رجبلو ، معلم و اقدام پژوهی(پژوهش در عمل) ،انتشارات نیلبرگ 

منابع اقدام پژوهی

1- امیرحسینی، خسرو(1384)، مهارت پژوهشگری در آموزش (اقدام پژوهی)، تهران : عارف کامل، چاپ دوم

2- بختیاری، ابوالفضل و ایرانی یوسف(1384 )، روش تحقیق عملی(اقدام پژوهی)، تهران: انتشارات لوح زرین، چاپ دوم

3- رؤوف،علی (1386)، پژوهش در کلاس درس و مدرسه، تهران: مدرسه، چاپ دوم

4- ساکی، رضا و دیگران(1383)، اقدام پژوهی، راهبردی برای آموزش و تدریس، تهران: وزارت آموزش و پرورش پژوهشکده تعلیم و تربیت، چاپ اول

5- سیف الهی، وجه الله(1382)، راهنمایی اقدام پژوهی(طرح معلم پژوهنده) در آموزش و پرورش، رشت، انتشارات گیلان، چاپ دوم

6- سیف الهی، وجه الله(1384)، اقدام پژوهی، آموزش یک دوره کامل روش تحقیق اقدام پژوهی، تهران: عابد، چاپ اول

7- قاسمی پویا، اقبال(1382)، راهنمای معلمان پژوهنده، تهراه، نشر  ، چاپ چهارم

8- قاسمی پویا، اقبال(1380)، راهنمای عملی پژوهش در عمل، تهران: وزارت آموزش و پرورش پژوهشکده تعلیم و تربیت، چاپ اول

9- مک نیف، جین و همکاران(1382)، اقدام پژوهی( طراحی- اجرا- ارزشیابی)، ترجمه محمدرضا آهنچیان، تهران، رشد، چاپ اول

10- رجبلو، مهدی، معلم و اقدام پژوهی( پژوهش در عمل)، انتشارات نیلبرگ

11- پاتریک، جی . ام. کاستلو(1385)، اقدام پژوهی، ترجمه محمدرضا شادرو، تهران: آگاه

12- قاسمی پویا، اقبال(1392)، پژوهش در عمل: راهنمای تغییر و تحول در کلاس درس و مدرسه، تهران: نشر اشاره

13- کوشای، والسا(1390)، اقدام پژوهی: پژوهشی در جهت بهبود عملکرد( راهنمای عملی) ، ترجمه مهدی نامداری پژمان، تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشمنبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

برای آشنایی بیشتر با ماهیت و مفهوم اقدام پژوهی (پژوهش در عمل) مطالعه منابع پیشنهادی زیر توصیه می شود

برای آشنایی بیشتر با ماهیت و مفهوم اقدام پژوهی (پژوهش در عمل) مطالعه منابع پیشنهادی زیر توصیه می شود:

 

استرینگر، ارنست تی، تحقیق عملی، راهنمای مجریان تغییر و تحول، ترجمه: سید محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی،1381.

 

ایرانی، یوسف و بختیاری ابوالفضل، روش تحقیق عملی (اقدام پژوهی)، تهران: لوح زرین، 1382.

 

ساكی، رضا، اقدام پژوهی(راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس)، تهران: پژوهشكده تعلیم و تربیت،1383.

 

 سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی ، الهه، روش تحقیق در علوم رفتاری، چاپ سوم، تهران: نشر آگاه، 1379.

 

 سیف الهی، وجه الله، راهنمای اقدام پژوهی در آموزش و پرورش، گیلان: انتشارات گیلان، 1381.

 

قاسمی پویا، اقبال، راهنمای معلمان پژوهنده، تهران:  لوح زرین، 1382.

 

مك نیف، جین، لوماكس، پالاما و وایتهد، جك، اقدام پژوهی: طراحی، اجرا و ارزشیابی، ترجمه محمد رضا آهنچیان، تهران: رشد، 1382.

 

 وایت، ویلیام فوت، پژوهش عملی مشاركتی، ترجمه محمد علی حمید رفیعی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، 1379.

 

 ین، رابرت كی، تحقیق موردی، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.1376، چاپ دوم، 1381.

 

ین، رابرت كی، طرح تحقیق و روش های مورد پژوهی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: مؤسسه فرهنگی آینده پویان، 1378.

 

 رؤوف ، علي،  پژوهش در كلاس درس و مدرسه

 

 سيف الهي، وجه الله ، راهنمايي اقدام پژوهي (طرح معلم پژوهنده ) در آموزش و پرورش

 

اميرحسيني ،خسرو (1384) . مهارت پژوهشگري در آموزش(اقدام پژوهي)،تهران، عارف‌كامل ،چاپ دوم احمدی

 

بازرگان ، عباس (1383). اقدام پژوهی : راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس ، تهران ، وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت

 

حسن زاده ، رمضان (1387). روشهای تحققی در علوم فناوری ، تهران ، نشر ساوالان

 

دلاور ، علی (1385) .مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ، تهران ، انتشارات رشد .

رضایی ، منیره (1383) . اقدام پژوهی : راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس ، تهران ، وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده ی تعلیم و تربیت

ساکی ، رضا (1383) . اقدام پژوهی : راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس  ، تهران ، وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده ی تعلیم و تربیت.

قاسمی پویا ، اقبال (1383) . اقدام پژوهی : راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس ، تهران وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت .

کبیری ، مسعود (1383) . اقدام پژوهی : راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس . تهران ، وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت .

 

کوشای ، والسا (1390) . اقدام پژوهی ، پژوهشی در جهت بهبود عملکرد (مهدی نامداری پژمان ، مترجم) . تهران : پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 1345).

 

هاپکینز ، دیوید (1384). پژوهش در کلاس درس . (مسعود وفایی و سید علی اکبر مرعشی ، مترجم) . تهران : دفتر پژوهشهای فرهنگی . (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 1949).

 

مک نیف ، جین لوماکس ، پاملا وایهند ، جک (1382) . اقدام پژوهی (محمد رضا آهنچیان ، مترجم ) تهران : رشد (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 1941)

 

خسرو اميرحسيني (1384) مهارت پژوهشگري در آموزش(اقدام پژوهي)،تهران، عارف‌كامل ،چاپ دوم

 

  ابوالفضل بختیاری و یوسف ایرانی (1384) ، روش تحقیق عملی(اقدام پژوهی)،تهران ، انتشارات لوح زرین ، چاپ دوم

 

رضا ساکي و ديگران(1383) اقدام‌پژوهي: راهبردي‌براي آموزش و‌تدريس،تهران، وزارت آموزش و پرورش ،پژوهشکده تعليم و تربيت،چاپ اول

 وجه الله سيف الهي (1384)اقدام پژوهي : آموزش يک دوره کامل روش تحقيق اقدام پژوهي،تهران، عابد،چاپ اول

 وجه الله سيف الهي (1382) راهنمايي اقدام پژوهي (طرح معلم پژوهنده ) در آموزش و پرورش ، رشت ، انتشارات گيلان ، چاپ دوم

 مهدی رجبلو ، معلم و اقدام پژوهی(پژوهش در عمل) ،انتشارات نیلبرگمنبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

اقدام پژوهی چیست؟ دکتر ابوالفضل بختیاری

اقدام پژوهی چیست؟                                                 دکتر ابوالفضل بختیاری

 

اقدام پژوهی   پژوهش  در  درون  نظام آموزشی است که  هر کارگزار  آموزشی(مربی ، معلم و ... )  خود در مدرسه وکلاس با یک  مساله (مشکل) مواجه  شده است، و خود  بدنبال شناسایی  و حل مسله (مشکل) است.

اهداف و فواید اقدام‌پژوهی

منظور و هدف از اقدام پژوهی  بررسى راه هاى گوناگون ممكن براى تغییر وضعیت نامطلوب موجود توسط معلمان درگیر در آن مسأله در محیط كلاس و آموزشگاه با در نظر گرفتن مراحل ساده مى باشد. هدف از اقدام پژوهی و پژوهش هاى آموزشى، توصیف شرایط یا پدیده هاى مربوط به نظام آموزشى مى باشد.

با استفاده از اقدام پژوهى مى توان موقعیت هاى مربوط به اقدام ها و عملیات آموزشى را مشخص كرد و در بهبود آن كوشید. در اقدام پژوهى، هدف معلم  پى بردن به روابط پدیده ها و یا ـ به اصطلاح ـ متغیرها است ، و از همه مهم تر، بررسى موضوعاتى است كه معلم در محیط كلاس و در حیطه تدریس با آن ها درگیر است و مى خواهد پاسخشان را به صورت علمى و از راه پژوهش بیابد. پس ایجاد تغییر، تعدیل یا اصلاح در وضعیت موجود هدف عمده در اقدام پژوهشی است.

گسترش مهارت های علمی و عملی یا رویكردها و ابزار مناسب و جدید و حل مسایل، با استفاده از كاربرد مستقیم روش ها و مهارت ها در مدارس و مراكز آموزشى و یا محیط هاى واقعى و سركلاس ، و به دست آوردن اطلاعات براى استفاده در كلاس هاى درس و نیز دادن آموزش لازم به معلمانى كه درگیر تدریس هستند از فواید اقدام پژوهی می باشد.

كه این كار از طریق آموزش های ضمن خدمت آن هم به صورت حضوری زیر نظر اساتید مجرب میسور و ممكن می باشد معلمان وقتی عملکردشان افزایش می یابد که تجربه های خود را در رابطه با فرایند یاددهی - یادگیری با همکاران دیگر در میان گذارند و با آنان تبادل نظر نمایند.

مشارکت معلمان هم ردیف و هم رشته از طریق اقدام پژوهی در یک طرح پژوهشی، باعث می شود که آنان اطلاعات و تجربه های خود را مبادله نمایند. معلمان با اطمینان و احترام متقابل به یکدیگر در اقدام پژوهی مشارکت می جویند. معلمان شرکت کننده در طرح اقدام پژوهی باید به ضرورت  آشنایی با فنون پایه پژوهشی اعتقاد داشته باشند.

ایرانی و بختیاری1382 به نقل از استاین ایزاک  هدفهای اقدام پژوهی  را به شرح ذیل اظهار می دارد

1 .کشف استعدادهای نهفته و فراهم ساختن بستری مناسب جهت رشد و شکوفایی معلمان.

2 . ارج نهادن به فعالیت های پژوهشی معلمان و سایر همکاران فرهنگی.

3 . شناخت معلمان نوآور و پژوهشگر و بهره گیری از تجارب ارزشمند آنان در جهت ارتقای کیفی نظام آموزش و پرورش.

4 .گسترش مهارتها یا رویکردهای جدید و حل مسائل با استفاده از کاربرد مستقیم روش ها و مهارتها در مراکز آموزشی و یا محیط های واقعی و شغلی و …

 ساکی1382 به نقل از دلاور اهداف پژوهش در عمل را  چنین برمی شمارد:

این پژوهش وسیله ای برای چاره اندیشی درباره مسایلی است که در موقعیت های خاص، تشخیص داده می شود.

توانایی تحلیل معلمان را افرون تر ساخته و خود آگاهی آن ها را بالا می برد.

روشی برای بهبود شرایط طبیعی در بین معلمان و پژوهشگران است که با کار دانشگاهی سر وکار دارند. هم چنین شکست در حیطه تحقیق سنتی را چاره اندیشی کرده و پیشنهادهای روشنی ارایه می کند. این شیوه پژوهشی ابزاری برای تزریق رویکرد مبتنی بر نوآوری بر پیکره آموزش و یادگیری است.

در اقدام پژوهى، معمولا معلم خود پژوهشگر است و نقش اصلى پژوهشى به عهده او مى باشد.  چه به این وسیله، معلم به عنوان مجرى اصلى تحقیق  اقدام پژوهى، مى تواند مسئله  ملموسى را  كه با  آن رو به روست حل كند یا بهبودى امور را میسّر سازد. 

اهداف و فواید اقدام‌پژوهی

در روش اقدام پژوهشى از روش هاى تجزیه و تحلیل ساده استفاده مى شود و تأكید بر معنادار بودن عملى است تا معنادار بودن تئوری و آمارى.

تحقیق عمل نگر (اقدام پژوهى) فاقد سخت گیرى و روش عملى است، بلكه پژوهشى است كه در مقایسه با سایر روش هاى علمى از انعطاف پذیرى و قابلیت انطباق بالایى برخوردار است.

اقدام پژوهى موجب مى شود كه معلمان درباره موقعیت هایى كه در آن كار مى كند (كلاس درس، مدرسه، اجتماع) به تحلیل هاى انتقادى دست بزنند و هم چنین پژوهشگر نسبت به حرفه خود نگرش عینى به دست مى آورد و ویژگى هاى آن را مى شناسد.

 اقدام پژوهى پاسخى است  به انتقادهایى كه از كاربردى نبودن اغلب  پژوهش هاى مرسوم به عمل مى آید.

 

 تحقیق در عمل ( اقدام پژوهى) معلمان را درگیر مسئله مى كند. معلمان در عمل مهار تمام مراحل پژوهش را در دست مى گیرند و به دوباره سازى مهارت هاى حرفه اى خود مى پردازند.

 در اقدام پژوهى لازم نیست كه همه داده ها و شواهد متكى بر اعداد یا به عبارتى، كمّى باشند. اظهار نظر همكاران، والدین، دانش آموزان، متخصصان فن و دیگران تأییدى بر اصلاح و تغییر است.

دلاور (1382) اهداف پژوهش در عمل را چنین برمی‌شمارد:

1. این پژوهش وسیله‌ای برای چاره‌اندیشی درباره ی مسایلی است که در موقعیت‌های خاص، تشخیص داده می‌شود. به‌عبارت دیگر، روش مورد بحث ابزاری برای بهبود یا نوعی پیشرفت در موقعیت ویژه‌ای است.

2. وسیله‌ای برای آموزش ضمن خدمت است. بدین‌ترتیب، معلمان را در راه فراگیری مهارت‌ها و روش‌‌های جدید یاری می‌کند و توانایی تحلیل آنان را افزون‌تر ساخته و خود‌آگاهی آن ها را بالا می‌برد.

3. این شیوه ی پژوهشی، ابزاری برای تزریق رویکرد مبتنی بر نوآوری به پیکره ی آموزش و یادگیری است.

 4. روشی برای بهبود و شرایط طبیعی در بین معلمان و پژوهشگرانی است که با کاردانشگاهی سروکار دارند. هم چنین شکست در حیطه ی تحقیق سنتی را چاره‌اندیشی کرده و پیشنهادهای روشنی ارایه می‌کند.

رسول و بردبری (2001) از منظری دیگر اهداف پژوهش در عمل را چنین اعلام می‌نمایند:

 1. در هم شکستن سنت باور تولید دانش در عصر مدرن که براساس این سنت، افراد بشر صرفاً از یک راه معین می‌توانند برای کسب دانش و رسیدن به واقعیت امور استفاده کنند.

2.آزاد کردن فرایند تولید دانش از قید و بند روش‌ها و تدابیر خشک و انعطاف‌ناپذیر که به‌طور سنتی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اتخاذ شده است.

3.مشارکت فعال در امر تغییر و رهایی از جهان‌بینی تجددگرا که بر مبنای فلسفه اثبات‌گرا و نظام ارزشی ناظر بر پیشرفت اقتصادی بنا شده باشد.

4.مشارکت فعال در توسعه ی تفکر جدید درباره ی روایی و کیفیت تحقیق (به‌نقل از نویدی 1382).

برخی دیگر از اهداف اقدام‌پژوهی به‌شرح زیر برشمرده شده است:

ایجاد سازگاری میان عمل و نظریه، توسعه تفکر انتقادی، بهبود عمل آموزشی، کمک به افراد در افزایش شناخت آن ها از موقعیت خود، تقویت احساس خود ارزشمندی و اعتماد به نفس در معلمان، افزایش شناخت از مسایل کلاس درس، مشارکت و مداخله معلم در امور پژوهشی مربوط به کلاس درس خود، کاربست سریع‌تر یافته‌های پژوهشی، تقویت بیشتر رابطه ی میان معلمان و پژوهشگران آکادمیک، کشف رابطه ساختارهای آموزشی و مدرسه با عمل تدریس و یادگیری، آشنایی با روش‌های علمی که به بهبود تدریس کمک می‌کنند. (به نقل از ساکی، 1383، ص 103 ـ 102)

محور وحدت‌بخش کلیه ی ویژگی ها و اهداف ذکر شده، توسعه توانایی های معلمان برای درک و فهم بیشتر دشواری‌های آموزش و تدریس و راه های رویارویی با آن ها است. پژوهش در عمل می‌کوشد تا با تکیه بر دانش و تجربه معلمان، ظرفیت‌های جدیدی را در حل مسایل آموزش بگشاید.

ابوالفضل بختیاری و یوسف ایرانی(1391).اقدام پژوهی:  روش تحقیق عملی.  تهران:لوح زرینمنبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

فهرست:

فهرست:                                                                                                       صفحه

 

انواع روش های تحقیق بر حسب نحوه گردآوری داده ها.................. .... 3

 

اقسام تحقیق توصیفی .................................................................. ....... 3

 

تعاریف اقدام پژوهی.............................................................................. 3

 

هدف از اقدام پژوهی چیست؟........................................................ ........ 3

 

وجوه اشتراک و افتراق اقدام پژوهی با دیگر پژوهش ها................ .... 3

 

لزوم آشنایی معلمان با اقدام پژوهی..................................................... 4

 

مراحل اقدام پژوهی......................................................................... 4

 

مراحل و گامهای اقدام پژوهی.......................................................... ... 5

 

فهرست گامهای اقدام پژوهی............................................................. .. 6

 

زمینه‌‌های اقدام پژوهی......................................................................... 11

 

الگوی گزارش اقدام پژوهی.................................................................... 12

 

گزارش منتخب کشوری هفتمین فراخوان برنامه پژوهنده............................ 13منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

تعریف اصطلاحی پژوهش:

تعریف اصطلاحی پژوهش:

فعاليت‌هاي منظمي كه به توليد و كشف دانش جديد و سازمان يافته منتهي شود.

فعاليت براي رسيدن به شناخت آنچه براي انسان ناشناخته است.

پژوهش فرايندي است برنامه ريزي شده، هوشيارانه، نظام مند (systematic) و قابل اعتماد براي يافتن حقايق يا فهم عميق مسايل.

از دیدگاه کرلینجر: پژوهش عبارت است از بررسی و مطالعه منظم، کنترل شده و آزمایشی قضیه های فرضی درباره روابط احتمالی بین پدیده ها با دیدگاه انتقادی

تحقیق در علوم تربیتی عبارت است از کاربرد روشهای علمی در مطالعه مسایل آموزشی و تربیتی

چگونگی پیدایش دانش و ضرورت پژوهش :

انسان برای حل مسائل پیچیده و بغرنج زندگی و برای تدوین نقشه ای از واقعیات جهان اطراف خود  شیوه های مختلفی به کار برده است، نقشه ای که پدیده ها و رابطه میان آن ها را تصویر کند  و عوامل بوجود آورنده این پدیده ها را تبیین و چگونگی تحول آن ها در آینده را پیش بینی کند.

به سخنی  سه معماي فكري  در  گستره ی تاریخ  همواره با ذهن انسان درگیر بوده  که بایستی برای آنها پاسخی می یافت:منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

تفاوت بین مفهوم روش شناسی و تکنیک

تفاوت بین مفهوم روش شناسی و تکنیک: روش شناسی راه درست اندیشیدن که محققین برای اندیشیدن و دستیابی به شناخت از آن استفاده می کنند که با توجه به مواردی که در علوم اجتماعی است این روش شناسی می تواند متفاوت باشد بنابراین روش شناسی همان روش تحقیق نیست بلکه يک شیوه دستیابی به شناخت و شیوه چگونه اندیشیدن استمنبع این نوشته
برچسب ها : شناسی , اندیشیدن ,
اشتراک گذاری مطلب

ساختار گزارش اقدام پژوهی

ساختار گزارش اقدام پژوهی

1-                 صفحه عنوان:

شامل:

ü      سازمان مربوطه ( مثلا"سازمان و ادارات آموزش و پرورش نواحی و مناطق)

ü      عنوان اقدام پژوهی

ü      نام اساتید راهنما (در صورت وجود)

ü      نام اقدام پژوه (و همكاران در صورت وجود)

ü      تاریخ (ماه، سال)

2-                 چكیده:

چكیده باید به گونه ای تهیه شود كه خواننده به یك شمای كلی از تحقیق دست یابد.این نكات را رعایت كنید:

  • از ذكر آنچه در متن نیامده، خود داری شود.
  • از زبان خود بنویسید و نقل قول مستقیم نكنید.
  • اصطلاحات مهم و كلیدی را درچكیده بیان كنید.
  • برای شماره ها، از ارقام به جای حروف استفاده كنید.
  • فقط گزارش ارایه گردد و از اظهار نظر پرهیز كنید.
  • افعال مورد استفاده، به صورت گذشته و مجهول باشد.
  • به موضوعاتی چون مسأله پژوهش، آزمودنی ها، ابزار گردآوری دادها، در صورت استفاده از آمار، روش آن، یافته های تحقیق و كاربرد آن اشاره شود.

 

 

تدوین  گزارش اقدام پژوهی

 

درطول زمانی كه از عمر تعلیم و تربیت مدرن می گذرد، رفته رفته بر دست اندركاران علوم تربیتی محرز گشته است كه تحقیقات دانشگاهی به تنهایی پاسخگوی مسائل و مشكلات عملی آموزش و پرورش نیستند. لذا این نقطه عطفی شد برای شروع نوعی دیگر از پژوهش كه بتواند مسائل واقعی محیط كلاس درس و آموزش را حل و فصل كند این نوع تحقیق همان اقدام پژوهی است. در فرایند اقدام پژوهی، خود معلم همزمان محقق و مجری یافته های پژوهشی است.

دراین نوشته كوتاه سعی شده است تدوین گزارش مربوطه، به صورت موجز و مختصر بیان گردد. امید است كه در راهنمایی همكاران علاقه مند به اقدام پژوهی، مفید واقع گردد.

 

صفحه عنوان:

شامل:

•           سازمان مربوطه (سازمان و ادارات آموزش و پرورش نواحی و مناطق)

•           عنوان اقدام پژوهی

•           نام اساتید راهنما (در صورت وجود)

•           نام اقدام پژوه (و همكاران در صورت وجود)

•           تاریخ (ماه، سال)

 

چكیده:

چكیده باید به گونه ای تهیه شود كه خواننده به یك شمای كلی از تحقیق دست یابد.این نكات را رعایت كنید:

•           از ذكر آن چه در متن نیامده، خود داری شود.

•           از زبان خود بنویسید و نقل قول مستقیم نكنید.

•           اصطلاحات مهم و كلیدی را درچكیده بیان كنید.

•           برای شماره ها، از ارقام به جای حروف استفاده كنید.

•           فقط گزارش ارایه گردد و از اظهار نظر پرهیز كنید.

•           افعال مورد استفاده، به صورت گذشته و مجهول باشد.

•           به موضوعاتی چون مسأله پژوهش، آزمودنی ها، ابزار گردآوری دادها، در صورت استفاده از آمار، روش آن، یافته های تحقیق و كاربرد آن اشاره شود.

 

تشكر و قدردانی:

        فهرست مطالب

        شروع متن اصلی گزارش

        مقدمه

 

 در مقدمه به این مطالب بپردازید:

•           دلیل منطقی اجرای پژوهش

•           ارتباط منطقی بین مسأله و طرح پژوهش

•           دلایل نظری موجود در پژوهش

•           ارتباط این پژوهش با پژوهش های قبلی

 

بیان مسأله:

در تبین مسأله به موارد زیر بپردازید:

•           شما كیستید؟

•           كارتان چیست؟

•           محیط شما چه وضعیتی دارد؟

•           چرا به فكر این مسأله افتاده اید؟

•           این مسأله برای شما چه مشكلی ایجاد كرده؟ چرا؟

•           مدرسه پسرانه است یا دخترانه؟

•           چند نفر در كلاس دارید؟

•           وضعیت درس دانش آموزان چگونه است؟

 

جمع آوری اطلاعات (شواهد 1):

•           با اطلاعاتی دقیق وجود مسأله را نشان دهید.

•           از روش های علمی برای جمع آوری اطلاعات استفاده كنید.

•           از كلی گویی بپرهیزید و روش كار خود را دقیقاً با شواهد توصیف كنید.

•           از شواهدكمی و كیفی توأماً استفاده شود.

 

ادبیات موضوع:

•           خلاصه ای از آنچه پیرامون موضوع از منابع گوناگون مطالعه كرده اید، بیان كنید.

 

ارایه راه حل ها:

•           با توجه به مطالعات و تجارب خود راه حل هایی را برای حل مشكل و تغییر وضعیت پیشنهاددهید.

 

انتخاب راه حل و اجرای آن :

•           دلایل علمی و مستند برای انتخاب خود بیاورید.

•           مراحل اجرای راه حل ها را به تفصیل توضیح دهید.

•           مشكلات حین اجرا را بیان كنید.

•           آیا تغییر و تعدیلی در راه حل به كار گرفته شده، اعمال كردید، آن را بنویسید.

•           چگونگی نظارت بر اجرای راه حل ها را گزارش كنید.

 

اطلاعات مربوط به تغییرات ایجاد شده (شواهد 2):

•           شما در شواهدیك نشان دادید كه وضعیت موجود شما چگونه است، اینك باید به شواهدی استناد كنید كه نشان دهد، آن وضعیت تغییر كرده است.

 

نتیجه گیری:

•           از این اقدام پژوهی چه نتایجی گرفتید، آن را مختصر و گویا بیان كنید.

 

* فهرست منابع:

* پیوست ها:

برای آشنایی بیشتر با ماهیت و مفهوم اقدام پژوهی (پژوهش در عمل) مطالعه منابع پیشنهادی زیر توصیه می شود:

1-  استرینگر، ارنست تی، تحقیق عملی، راهنمای مجریان تغییر و تحول، ترجمه: سید محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی،1381.

2 -  ایرانی، یوسف و بختیاری ابوالفضل، روش تحقیق عملی (اقدام پژوهی)، تهران: لوح زرین، 1382.

3- ساكی، رضا، اقدام پژوهی(راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس)، تهران: پژوهشكده تعلیم و تربیت،1383.

4-  سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی ، الهه، روش تحقیق در علوم رفتاری، چاپ سوم، تهران: نشر آگاه، 1379.

5-  سیف الهی، وجه الله، راهنمای اقدام پژوهی در آموزش و پرورش، گیلان: انتشارات گیلان، 1381.

6- قاسمی پویا، اقبال، راهنمای معلمان پژوهنده، تهران:  لوح زرین، 1382.

7- مك نیف، جین، لوماكس، پالاما و وایتهد، جك، اقدام پژوهی: طراحی، اجرا و ارزشیابی، ترجمه محمد رضا آهنچیان، تهران: رشد، 1382.

8- وایت، ویلیام فوت، پژوهش عملی مشاركتی، ترجمه محمد علی حمید رفیعی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، 1379.

9- ین، رابرت كی، تحقیق موردی، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.1376، چاپ دوم، 1381.

10- ین، رابرت كی، طرح تحقیق و روش های مورد پژوهی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: مۆسسه فرهنگی آینده پویان، 1378.منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب
تمامی حقوق این وب سایت برای گروه آواساز محفوظ است